Η νέα νομοθεσία που αφορά το νερό χρήσης, το πόσιμο & το νερό πισίνας.
Πατήστε εδώ και ενημερωθείτε για το ΦΕΚΒ3282/19-9-2017.
 

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα:

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α.4
-Αρθρο 2, Αρθρο 6
-ΜΕΡΟΣ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)