Εγγυήσεις

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ WATER SHOP

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού της WaterShop, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα υψηλότερα επαγγελματικά και τεχνολογικά πρότυπα. Είναι πιστοποιημένα από τους διεθνείς οργανισμούς NSF και Water Quality Association και διαθέτουν ISO και CE.
H Water Shop είναι πιστοποιημένη εταιρεία σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004
Επομένως η WaterShop σας εγγυάται την καλή απόδοση των συστημάτων της προσφέροντας την παρακάτω γραπτή Εγγύηση αναλόγως το μοντέλο του συστήματος.

**Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση οποιουδήποτε συστήματος είναι να έχει αποσταλεί εντός 15 ημερών στην WaterShop (Πλατεία Ηρώων 7, Ερμούπολη ΤΚ 84100, Σύρος, τηλ.2281077277) συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας απόδειξης ή τιμολόγιο αγοράς του συστήματος, και βεβαίως να ισχύουν και να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι παρακάτω, που συνοδεύουν την παρούσα, από τον εγκαταστάτη και τον αγοραστή του συστήματος.
 
Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλεί το εγκατεστημένο σύστημα στο εργαστήριο της Water Shop για επισκευή εντός εγγυήσεως ή για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους ή ανταλλακτικού αυτού θα πρέπει μαζί με το αντίγραφο της εγγύησης, αν έχει περάσει χρονικό διάστημα από την ημέρα εγκατάστασης άνω των 3 μηνών για επαγγελματικό σύστημα και άνω των 6 μηνών για οικιακό, να συνοδεύεται και από την καρτέλα παρακολούθησης λειτουργίας του συστήματος.
Για την δωρεάν αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού μέρους θα πρέπει να αποστέλλετε το ίδιο το ανταλλακτικό μαζί με τα παραπάνω.
2281077277
 
Εγγύηση 1 έτους για το υδραυλικό μέρος όλων των μοντέλων και συστημάτων αντίστροφης όσμωσης και για τους αποσκληρυντές καλύπτοντας οποιοδήποτε ελάττωμα από κατασκευή ή αστοχία υλικού.
 
Εγγύηση 1 έτους για το ηλεκτρικό μέρος των συστημάτων που διαθέτουν διάφορα ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως αντλίες πιέσεως, τροφοδοτικά, αισθητήρες, ηλεκτροβάνες, πίνακες ελέγχου-control panel κ.λ.π., η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται στις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ αλλά και βλάβες από την υπερβολική λειτουργία του συστήματος π.χ. σχεδόν συνεχή 24ωρη λειτουργία.
 
Η ονομαστική παραγωγή κάθε συστήματος είναι ενδεικτική και αναφέρεται στην θεωρητική παραγωγή με συνεχή 24ωρη λειτουργία με νερό εισόδου σε θερμοκρασία 42 βαθμούς με σταθερή πίεση εισόδου 4,5 bar και χημική σύσταση νερού (μέγιστη): ηλ. αγωγιμότητα 750μS, ολική σκληρότητα 50 ppm, ΡΗ 6,0 – 8,0, ελεύθερο χλώριο 0.01ppm, πυριτικά 0.0ppm, σίδηρο 0.0 ppm, θειικά 0,0 ppm, χλωριόντα 50,0 mg/lt, SDI <7
 
 
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

o   Η εγγύηση του πωληθέντος προϊόντος ισχύει μόνο στην περίπτωση όπου η συντήρησή του γίνεται στα χρονικά διαστήματα που ορίζει η τέχνη και η συγκεκριμένη περίπτωση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, ποιότητας και πίεσης εισερχόμενου νερού, ποσότητας παραγόμενου νερού, ώρες λειτουργίας, θέση λειτουργίας, ποιότητας ρεύματος ΔΕΗ και ότι άλλο μπορεί να επηρεάσει την σωστή λειτουργία του συστήματος.

o   Ο τεχνίτης εγκαταστάτης του συστήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της σωστής εγκατάστασης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, το οδηγιών εγκατάστασης συστημάτων αντίστροφης όσμωσης, τους κανόνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων και της παρούσας εγγύησης

o   Ο τεχνίτης εγκαταστάτης του συστήματος και ο αγοραστής του φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας του (έλεγχος καλής λειτουργίας υποσυστημάτων, προφίλτρων, μειωτήρων πίεσης, δοσομετρικών, αποσκληρυντών κλπ) και την σωστή και εμπρόθεσμη συντήρησή του αναλόγως των τοπικών συνθηκών.

o   Τυχόν επισκευή, ρύθμιση ή αλλαγή φίλτρων κλπ ανταλλακτικών του πωληθέντος προϊόντος, θα γίνεται από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες της εταιρίας ή με ευθύνη αυτών.  

o   Η αντικατάσταση των φίλτρων της ρητίνης και των λοιπών ανταλλακτικών θα γίνεται αποκλειστικά με τα γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά της εταιρίας μας και μάλιστα στον προβλεπόμενο χρόνο συντήρησης του συστήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε τύπο αυτών, από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εταιρίας μας ή με την ευθύνη αυτών και θα καταγράφονται αναλυτικά στην καρτέλα πελάτη-συστήματος.

o   Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εταιρία μας υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει χωρίς χρέωση κάθε ανταλλακτικό που διαπιστώσει αυτή και μόνο την πιθανή ελαττωματικότητά του, κατά τον χρόνο και τον τρόπο που θα καθορίσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

o   Η εταιρία δεν καλύπτει με την παρούσα εγγύηση φθορές ή ζημιές οποιουδήποτε προϊόντος για το οποίο θα διαπιστωθεί ότι δεν έγινε σωστή χρήση από τον αγοραστή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως που δίδονται γραπτώς ή προφορικώς από τον εγκαταστάτη κατά την εγκατάσταση του συστήματος, καθώς επίσης σε περίπτωση ατυχήματος εξ υπαιτιότητας του αγοραστή – χρήστη ή του εγκατάστατη ή του δικτύου ύδρευσης ή του ρεύματος ΔΕΗ, η λόγο μη σωστής εγκατάστασης χωρίς να ληφθούν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι παράμετροι η λόγο οποιασδήποτε μεταποιήσεως του προϊόντος ολικά ή μερικά ή χρήση μη εγκεκριμένου ανταλλακτικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος θα γίνεται με κόστος και δαπάνη που θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή ή τον εγκαταστάτη.

o   Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές κατά της υγείας ή της περιουσίας ή για διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή - χρήστη ή εγκαταστάτη όταν αυτές προκληθούν εξ υπαιτιότητας τους ή του συστήματος ή μη τήρησης των ανωτέρω.

o   Τα συστ. Αντ. Όσμωσης χωρίς αντλία για να λειτουργούν σωστά απαιτούν πίεση νερού εισόδου μεγαλύτερη από 3,0 bar και όλα τα συστήματα μικρότερη από 6,0 bar.

o   Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά που θα προκληθεί στο ίδιο το πωληθέν προϊόν ή οποιαδήποτε ζημιά στην περιουσία του αγοραστή ή αν καταγραφεί μεγάλη κατανάλωση νερού δικτύου με υψηλό κόστος εξόφλησης λογαριασμού ύδρευσης από οποιοδήποτε παράγοντα πχ λόγο υδραυλικού πλήγματος ή υψηλή πίεση νερού του δικτύου ύδρευσης (άνω των 6 bar) ή χαμηλή πίεση δικτύου <3,0 bar ή αν λόγω αυτής της υψηλής πίεσης προκληθεί διαρροή νερού από το προϊόν ακόμα και από αστοχία κάποιου υλικού του εγκατεστημένου συστήματος στις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας ακόμα και αν καλή την πίστη ή για καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη ή για να μην επιβαρυνθεί ο εγκαταστάτης η εταιρεία το καλύψει εντός εγγύησης.

o   Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε συστήματος σε εξωτερικό χώρο εκτός αν γίνει εντός κατάλληλου στεγανού ερμαρίου με θυρίδα αερισμού

o   Αν εντός περιόδου εγγυήσεως έχει βλάβη το σύστημα και αποσταλεί στην εταιρεία και διαπιστωθεί παράληψη ή λάθος στην εγκατάσταση ή στη συντήρηση και σέρβις δεν ισχύει η εγγύηση

o   Αν υπάρξει μικροβιακό φορτίο στο σύστημα ή είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και αναπτυχθούν άλγη δεν ισχύει η εγγύηση και απαιτείται χρήση κατάλληλων απολυμαντικών συστημάτων και προφίλτρων.

o   Συστήνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις κυρίως στις επαγγελματικές να τοποθετούνται μαζί με κάθε σύστημα σταθεροποιητής τάσης ρεύματος AVR (αν η ΔΕΗ έχει αυξομειώσεις τάσης στην περιοχή) χρονοδιακόπτης ελέγχου συνεχόμενης λειτουργίας καθώς και υδρόμετρο καταγραφής παραγόμενης ποσότητας καθαρού νερού, ωρομετρητής λειτουργίας του συστήματος και ο ιδιοκτήτης να καταγράφει κάθε εβδομάδα τις ενδείξεις τις οποίες θα παραδίδει στον τεχνικό του και αυτός θα τις καταγράφει υποχρεωτικά στην καρτέλα παρακολούθησης-σέρβις του συστήματός του.

o   Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί σύστημα αντ. Όσμωσης μόνο με μηχανικό φλοτέρ στην δεξαμενή καθαρού νερού το οποίο να δίνει εντολή έναρξης – παύσης της λειτουργίας του αναλόγως στάθμης νερού στην δεξαμενή.

 Ειδικοί όροι εγγύησης

o   Κάθε είδους μεταφορικά έξοδα (έξοδα αποστολής) και κάθε είδους ενδεχόμενης ασφάλισης των συστημάτων προς το εργαστήριο για έλεγχο και επισκευή εντός περιόδου εγγύησης είναι επιλογή και ευθύνη του αποστολέα.

o   Οι μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης, υπερφίλτρανσης κλπ, τα φίλτρα καθώς και όλα τα αναλώσιμα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται από εγγύηση αν δεν τηρούνται οι όροι σωστής εγκατάστασης.

o   Τα νέα ανταλλακτικά εξαρτήματα έχουν εγγύηση μόνο αν τοποθετηθούν σε σύστημα που δεν έχει άλλη βλάβη ή αν τοποθετηθούν κατά την διάρκεια επισκευής συστήματος στο εργαστήριο της WaterShop.